RZETELNOŚĆ

DOŚWIADCZENIE

HISTORIA FIRMY

Firma powstała w 1991 roku jako Zakład Pomiarów Elektrycznych, który wykonuje pomiary elektryczne dla potrzeb ludności, przedsiębiorstw oraz instytucji państwowych w kontekście wymagań przepisów p.pożarowych i przepisów BHP związanych z ochroną zdrowia i życia użytkowników instalacji elektrycznych – zgodnie z wymogami takich instytucji jak Państwowa Inspekcja Pracy czy
Państwowa Straż Pożarna.

OPIS DZIAŁANIA FIRMY

Firma przyjmuje zlecenia od osób fizycznych, przedsiębiorstw prywatnych oraz państwowych, instytucji budżetowych i samorządowych
na wszelkiego rodzaju usługi pomiarowe związane z instalacjami elektrycznymi i energetycznymi wykonywanymi na niskim napięciu.
W szczególności wyspecjalizowała się w pomiarach okresowych i bieżących w placówkach służby zdrowia, takich jak szpitale, przychodnie, centra onkologiczne i itp., przez co poznała całą specyfikę działalności służby zdrowia, w związku z tym jest przygotowana do wykonywania takich prac w godzinach niekolidujących z pracą tych placówek.

ZAKRES PRAC

Firma wykonuje pełen zakres prac pomiarowych na niskim napięciu:

  • pomiary skuteczności systemu ochrony od porażeń,
  • badania wyłączników różnicowo – prądowych,
  • pomiary rezystancji obwodów zasilających wewnętrznych oraz kabli nn,
  • pomiary przemiennego prądu upływu w instalacjach zasilających,
  • pomiary skuteczności systemu ochrony odgromowej obiektów,
  • pomiary natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy.
  • pomiary natężenia oświetlenia ewakuacyjnego na ciągach ewakuacyjnych.
  • naprawa, konserwacja, modernizacja oświetlenia ewakuacyjnego.
  • okresowe badania wyłączników głównych p.pożarowych na obiektach budowlanych.

 

Przy badaniu skuteczności systemu ochrony od porażeń w obwodach zasilanych poprzez wyłączniki
różnicowo - prądowe firma wykonuje prace pomiarowe miernikiem japońskiej konstrukcji KYORITSU,
nie powodującego w trakcie pomiarów zadziałania ww wyłączników.

CENNIK

Ceny jednostkowe za poszczególne zabiegi pomiarowe są negocjowane indywidualnie
z zleceniodawcą i są uzależnione od ilości poszczególnych zabiegów na danym obiekcie budowlanym.

Firma posiada pełen zakres uprawnień
kontrolno-pomiarowych w grupie E, D na niskie napięcie oraz uprawnienia budowlane na prace wykonawcze
i projektowe na instalacjach elektrycznych.